Международен младежки фестивал „Славянски звън” е фестивал с конкурсен харaктер.

Фестивала/конкурса има за мисия да се засили ролята на културата, като двигател в процеса на културно обновление  на град Варна.  

Да се насърчи развитието, обновяването и обогатяване на културния живот във Варна чрез организиране и промотиране на един нов младежки Фестивал, като важен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на българският език, България, и в частност на гр.Варна.

Реализирането на проекта е важно за изграждане на културно-социална идентичност, както и за увеличаване на икономическата, социалната и културната интеграция на територията на Община Варна. Създаване на трайни културни отношения с другите Славянски държави /Русия, Полша, Беларус, Украйна, Чехия, Словакия, Унгария, Молдова, Македония, Сърбия, Черна гора, Албания, Република Косово, Босна и Херцеговина и др./ и засилване на обмена между всички славяноговорящи младежки общности. Възможност за културен обмен в един свят без езикови бариери, обединени от  сходни традиции и ценности.

 Говорейки с езика на музиката,театъра,киното,танца,художественият текст,изобразителното изкуство Ние, от Българско Славянско Движение,като организатори целим да създадем приятелска творческа обстановка, която да остави трайна следа в всеки пряк участник или зрител на Фестивала и да провокира градивен културен диалог.

 Наша мисия е да създадем един нов културен продукт, чрез който да популяризираме гр.Варна,като водещо културно средище  и неповторима туристическа дестинация в България, Европа и света.

ММФ „Славянски звън”  е широко спектърен фестивал  с конкурсен характер,включващ всички видове вербално и невербално изкуство.

Насочен е към млади изпълнители с ясно изразен творчески и почерк и конкретна визия за развитие в бъдеще.Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи,както следва– 1-ва възрастова група 16-20 годишни, 2-ра възрастова група 20-26годишни творци /изпълнители/, като в изключителни случаи е възможно допускането до Конкурса и на творци и изпълнители с високи творчески постижения  до навършени 29 години.

До участие в конкурса ще бъдат допуснати само предварително селектирани участници от Фестивалните организатори.

 За реализацията му ще си партнираме съвместно с  Висши и Полувисши Университети и Средни училища по изкуствата на територията на България и  всички Славянски държави.

Сътрудничим си и с Посолствата/Консулствата  на Република България, разположени на територията на тези страни.

Разчитаме на безвъзмездната подкрепа на Международния Славянски Съюз, в който членува и Българско Славянско Движение.

ММФ Славянски звън ще се организира с помощта на лично финансиране, спонсорство от Международни и местни фирми и организации и не на последно място разчитаме и на финансова подкрепа от Фонд Култура  при Община Варна. 

Вече имаме потвърдено съдействие от страна на някои от горе-упоменатите институции.

Водим преговори за включване на нови партньори.

Фестивала има за цел да се провежда под патронажа на Областния Управител на област Варна г-н Стоян Пасев.

Дейно участие ще вземат и талантливите учители и ученици от НУИ „Добри Христов” и други изявени творци от гр.Варна и България.

Конкурсът ще бъде проведен на 24, 25, 26 май 2018г. в гр.Варна.

Датата е подбрана не случайно – 24 май е празникът на българската просвета и култура ,ден на славянската писменост” и на Светите братя  Кирил и Методий, създателите на нашият звучен език,  езикът който е в корените на всички славянски езици.

По повод празника 24 май сме предвидили участниците в конкурса и официалните гости на Фестивала да се включат в ежегодното Празничното шествие в града.

На дефилето всички участници във Фестивала ще са с традиционни за страната от която идват костюми.

За целта участниците ще бъдат посрещнати и настанени в гр. Варна на 23 май 2018г.

 След което ще стартира първият етап от конкурсната програма.

Конкурсът ще се проведе в две и/или три паралелни сценични пространства в гр.Варна, поради многообразието на различните видове изкуства и жанрове и очакваният брой на участници.

На една сцена ще се проведе конкурсната програма за жанровете Класическа музика/ за инструменталисти и певци/, Поп, джаз, рок /за певци и автори на песни/.

На паралелната сцена ще се провежда конкурсната програма за модулите Драматичен театър, Танцов театър, Късометражно кино, Художествен текст, Рисунка /Фотография/, Колаж.

 След провеждането на двата конкурсни тура, предстои финален концерт на Лауреатите и отличените от професионалното жури, който ще е уникален сам по себе си, като международно културно събитие за град Варна. Отличените изпълнители ще бъдат наградени с парични, предметни награди и статуетка изработена специално за Фестивала/Конкурса.

 Журито ще бъде с международен състав. За членове на журито сме поканили изявени творци и преподаватели с цялостен принос към културата и изкуството в своите Държави.

 В свободното време за участниците  ще бъде проведена екскурзия в град Варна, посещение в музеи и впечатляващи места характерни за град Варна. С тази екскурзия целим да популяризираме и допринесем за развитието на туризма в града.

 Организирали сме цялостно заснимане на фестивала и изготвяне на филм, който ще бъде излъчен по Частна телевизия РТ- Русия ,Частна телевизия Баня Лука – Босна и Херциговина и БНТ Свят -България.

Запланувани са интервюта на отличените участници и представителите на журито в местни медии и международни медии.

Разчитаме на подкрепата на БНТ, БНР-Варна, РТВЦ-Варна, Нова Варна, Петел и медийни партньори от международен мащаб.

След концерта на Отличените участници предвиждаме коктейл за създаване на трайни връзки между участниците в неформална обстановка .

Фестивала/конкурса Славянски звън има химн, лого, име, статуетка, регламент, които са защитени от закона за Авторското право в Република България.

МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ „СЛАВЯНСКИ ЗВЪН”

СТАТУТ

І.Общи положения

 1. Международният младежки фестивал „СЛАВЯНСКИ ЗВЪН” (Фестивалът)  е  с конкурсен  характер и има за цел да  се провежда ежегодно в град Варна през периода  Май – Юни.
 2. Продължителността на Фестивала е не по-малко от 3 дни.
 3. Датите и дните на провеждане се определят всяка година от Организационния комитет на Фестивала.
 4. По време на Фестивала могат да се провеждат и съпътстващи прояви.
 5. Фестивалът има за цел да се провежда под патронажа на Областния управител на Област  Врана.
 6. Фестивалът има конкурсен характер.

ІІ.Цели на фестивала

„Славянски звън“ има следните цели:

 • Да съдейства за съхраняването и популяризирането на нематериалното културно наследство на всички славянски народи;
 • Да популяризира българското  музикално и театрално, танцово, филмово, изобразително, приложно изкуство в страната и чужбина;
 • Да развива културния обмен в областта на всички вербални и невербални изкуства между славянските народи;
 • Да мотивира, поощрява и подпомага изявите на младите изпълнители в областта на всички видове изкуства;
 • Да съдейства за обогатяване на културния календар и за развитие на културния туризъм в Община/гард Варна.

ІІІ.Символика на фестивала

„Славянски звън“  има свое наименование, свой графичен символ, химн и регламент, защитени от Закона за авторското право в Република България.                 

Славянски звън

Звън отеква!Звън се чува!

Звън славянски ни зове!

Ние братя сме славяни -братя със едно сърце!

Музика звучи в душите-пак звънчето ни събра,

Да преследваме мечтите -туй е нашата съдба!

Да творим ,да танцуваме,да сме весели ,добри!

Да желаем ,да жадуваме пак звънчето да звъни!

Да се срещнем с хора близки-да си подарим усмивки!

Да покажем ,че сме истински,че сме с общо потекло!

Дрехите ни са различни ,а сърцето е едно!

Звън отеква!Звън се чува!

Звън славянски ни зове-

да ни грее топло слънце под славянското небе!

Текст :Искра Иванова

Музика и аранжимент: София Хитова

ІV. Организатори

ММФ „Славянски звън” ще се организира от „Българско Славянско Движение” и с любезната финансовата подкрепа на Община Варна в партньорство с държавни институции и други физически и юридически лица въз основа на подписани  споразумения.

Организирането и провеждането на Фестивала може да се възложи и на външен изпълнител след  изрично писмено съгласие от страна на Ръководството на ММФ Славянски звън.

Организаторът отговаря за цялостното провеждане на Фестивала – администриране, реклама, набиране на участници, спонсори, изготвяне на  програма и организиране на съпътстващи дейности.

 1. Ръководство на фестивала

Ръководен орган на „Славянски звън” е Организационният комитет, в който влизат представители на „Българско Славянско Движение” и на страните партньори.

Председател на Организационния комитет и Директор на Фестивала е Искра Милкова Иванова. Художествен директор е София Карова Хитова .

Председателят назначава членовете на Организационния комитет. За работата си в този комитет председателят и членовете не получават възнаграждение.

Организационният комитет провежда заседания, които се свикват от Председателя и/или по инициатива на някой от членовете на комитета. Заседанията му се считат редовни, ако присъстват не по-малко от 2/3 от членовете. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Текущата дейност по организацията, подготовката и провеждането на  ММФ „Славянски звън” се осъществява от  Организационния комитет и с участието Дирекция „Култура и духовно развитие”, направление  „Култура” или от външен изпълнител.

 VІ. Финансиране

„Славянски звън” има за цел да се финансира със средства от бюджета на Община Варна, собствени средства,спонсорства, дарения и целеви средства по защитени проекти.

В бъдеще бюджетните средствата е възможно да се планират и в бюджета на Дирекция „Култура и Духовно развитие“. С решение на Общинския съвет могат да се определят и допълнителни средства за финансиране.

Част от Финансовото обслужване на Фестивала  цели да се извършва от Дирекция „Хуманитарни дейности“  и в частност от Фонд „Култура” при Община Варна.

 VІІ. Правила за участие във фестивала

Във Фестивала могат да участват български и чуждестранни младежки  театрални и танцови трупи (състави) и индивидуални изпълнители, певци, инструменталисти, танцьори, режисьори, писатели, художници и фотографи, подали заявки за участие и одобрени от Организационния комитет.

Отговарящи на следните възрастови групи:

 • 1-ва възрастова група- 16-20г
 • 2-ра възрастова група -21-26г

Заявките за участие се изготвят по одобрени от Организационния комитет формуляри и се изпращат по електронен път на електронния адрес на Фестивала.

Към заявката трябва да бъдат приложени:

 • кратко описание на състава/участника (до 1000 символа);
 • кратко описание на театралната постановка/откъса, филма (до 1000 символа);
 • кратко описание за всички индивидуални участия във всички жанрове;
 • 3 броя снимки (JPG формат);
 • кратко описание на страната, града и региона, който представя съставът/изпълнителят (до 1000 символа);
 • точен адрес, телефон, лице за контакт и e-mail  за кореспонденция;
 • актуален  видеозапис с изпълнение на състава или линк/препратка към видеоматериал, излъчен в платформа за видеообмен или телевизионен канал.

Заявките и представителните материали се изпращат в срока, посочен от Организационния комитет.

Организационният комитет извършва селекция на съставите за участие във Фестивала. Утвърдените за участие получат уведомителни писма и трябва да потвърдят участието си по електронен път в срок до 10 календарни дни, като заплатят такса участие в размер на 25 /двадесет и пет /лева на участник или валутната им равностойност за групи и състави и 50 /педесет/ лева на участник или валутната им равностойност  за индивидуални изпълнители. 

При непостъпване на посочената такса за участие по банковата сметка на Фестивала/Конкурса  в упоменатия в Регламента срок,право на участие придобива следващият одобрен изпълнител/състав  от  Селекционната комисия.

При отказ от страна на участника/групата вече преведена такса участие по сметката на Фестивала НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА от организаторите.

 

Във Фестивала не се допускат изпълнители/състави, участвали през предходната година.

Всички състави/ учаастници са длъжни да направят съответните медицински застраховки за периода на пребиваването си в България, респективно за дните на Фестивала.

Пътните разходи до България са за сметка на участниците.

Ръководството на Фестивала предвижда поемането на пътните разноски до Варна, България  на членовете на журито гостуващи от други държави.

Общият брой на участниците в състав трябва да бъде до 12 човека, в това число ръководители, преводачи, шофьори и друг съпътстващ персонал. Разходите за надвишаващите този брой са за сметка на съответния състав.

Фестивалът не поема ангажименти за настаняване и храна преди започването и/или след приключването на фестивалния период.  Състав/изпълнител, пристигнал и/или отпътувал в дните преди и/или след определените за Фестивала дни, поема разходите си по извънредния престой.

Специален хранителен режим се заявява до 15 календарни дни преди началото на Фестивала от съответния колектив или  участник.

Всяко допълнително или нововъзникнало изискване от страна на състав/участник, се разглежда и решава по преценка на Организационния комитет.

Всеки състав/участник представя програмите си на живо. Всички участници/групи участващи  в с музикални изпълнения трябва да имат съпровод на живо или да предостави музикален запис на CD и на USB-памет.

Модул Класическа музика

В този Модул влизат следните специалности:

Пиано, цигулка, класическа китара и  класическо пеене.

Първи тур при всички участници е елиминиращ. Участниците/Изпълнители изпращат 2/две/ свои изпълнения от различни автори с времетраене: 

 • Първа възрастова група – 10 /десет/ минути;
 • Втора възрастова група – 15/петнадесет/ минути;

Заснетите изпълнения се изпращат на пощата на Фестивала. Селекцията на одобрените за участие ще бъде извършена от компетентна комисия. Допуснатите изпълнители своевременно ще бъдат уведомени за участието на Втори тур пред публика.

В програмата за Втори тур и в двете групи влиза едно задължително изпълнение от славянски или български композитор. На публиката ще бъдат раздадени листовки за гласуване с имената на участниците. Наградата за задължителното произведение ще се излъчи от публиката.

Схема за участие със задължителният брой произведения и времетраене по възрастови групи и специалности:

ПИАНО

 • Първа възрастово група /16-20 години/:

o   Първи тур 2 /две/ произведения до 10 мин;

o   Втори тур 2 /две/ произведения до 15 мин.

 • Втора възрастова група /21-26 години/:

o   Първи тур 2 /две/ произведения до 15 мин.;

o   Втори тур 3 /три/ произведения до 20 мин.

ЦИГУЛКА

 • Първа възрастово група /16-20 години/:

o   Първи тур 2 /две/ произведения до 10 мин.;

o   Втори тур 2 /две/ произведения до 12 мин.

 • Втора възрастова група /21-26 години/:

o   Първи тур две произведения до 15 мин.;

o   Втори тур 3 /три/ произведения до 18 мин.

КЛАСИЧЕСКА КИТАРА

 • Първа възрастово група /16-20 години/:

o   Първи тур 2 /две/ произведения до 5 мин.;

o   Втори тур 3 /три/ произведения до 8 мин.

 • Втора възрастова група /21-26 години/:

o   Първи тур 2 /две/ произведения до 7 мин.;

o   Втори тур 3 /три/произведения до 10 мин.

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ

 • Първа възрастово група /16-20 години/

o   Първи тур 2/две/ произведения до 10 мин.;

o   Втори тур 2 /две/произведения до 10 мин.

 • Втора възрастова група /21-26 години/

o   Първи тур 2 /две/ произведения до 10 мин.

o   Втори тур 3 /три/ произведения до 15 мин.

Модул „Изобразително изкуство/ Фотография/Колаж

Основната цел на този модул е подкрепа и промотиране от ММФ „Славянски звън” на креативността на художниците – художници/фотографи от България и чуждестранни художници/фотографи.

Конкурса не налага тема и техника на работа и е насочен към художници и фотографи от България и всички Славянски държави

В конкурса може да вземе участие всяко лице, отговарящо на възрастовите групи, заложени в Регламента на Фестивала.

Завършването на висше художествено учебно заведение не е изисквано и не е условие за взимане на

участие в конкурса. В конкурса ще бъдат допускани картини във формат не по-голям от 35 x 50 см. и тегло не превишаващо 3 кг. Заявената за Конкурса картина трябва да бъде еднолична собственост на автора и да е в негово притежание с цел нейното разпореждане за нуждите, свързани с Конкурса.Заглавията на изпратените картини трябва да бъдат в две езикови версии т.е. на майчин език на участника и на английски.

За фотографските Проекти:

В конкурса се допускат за участие само авторски фотографии, които отговарят на Регламента на ММФ Славянски звън.

Участниците са длъжни, при съмнения относно авторството от Организаторите, при поискване  да представят оригиналните нередактирани кадри.

Фотографиите, участващи в конкурса, не могат да съдържат имена, псевдоними или други надписи, идентифициращи автора им.

Формат и технически изисквания

Фотографиите, публикувани в проекта е нужно да бъдат във формат jpg, не по-малки от 980 пиксела по дългата страна.

 В Модул „Художествен текст”

Текстовете на участниците ще бъдат приемани само на имейл mmf_slavqnskizvun@av.bg, като задължително условие е да не са били издаваниили публикуванидосега.                              

ВСЕКИ АВТОР УЧАСТВА С ЕДИН ТЕКСТ (ЕДНА ТВОРБА).

Максимален обем –печатни страници, шрифт Times New Roman, размер 12.
Участниците трябва да  отговарят на възрастовите групи посочени от Организаторите в Регламента на ММФ  Славянски Звън. Получените текстове ще бъдат публикувани на Фейсбук страницата на Фестивала, където ще се проведе гласуване. Така ще се изберат номинираните, сред които ще бъдат излъчени наградените текстове.

Модул „Късометражно кино”  

Модулът цели насърчаване на създаването на късометражни филми в България и другите Славянски държави  откриване и промотиране на нови таланти в киното. Право на участие в конкурса имат  филми с продължителност до 30 минути, произведени след 1 януари 2017година. Няма ограничение към вида кино или жанра на филма. Могат да участват игрални, документални, анимационни и експериментални филми. Всички филми, съдържащи форми на насилие, расизъм, етнически и религиозни провокации, както и порнографско съдържание ще бъдат дисквалифицирани. Филмите се подават за селекция във формата на онлайн скрийнър с линк и парола за достъп, който се попълва във формуляра за участие или на DVD носител, получен в офиса на ММФ Славянски звън.

Селектираните филми ще бъдат прожектирани на един от следните формати:

 • DCP ·35 mm; ·Blu-ray; ·HD файл с висока резолюция.

Всички селектирани филми трябва да имат субтитри на английски език.

Международното петчленно жури на 1 – вия ММФ  Славянски звън ще избере най-добрия филм от  предварително селектираните 10 филма.

Авторите на селектираните филми подписват документ, че дават съгласието си за прожектиране на творбите им в програмите на Първото издание на ММФ Славянски звън. Право на участие имат всички отговарящи на възрастовите групи заложени в Регламената  от организаторите на Фестивала.

За участието си във Фестивала съставите/участниците  в  модулите   Тетатър, Танц следва да  подготвят:

 • фрагменти за дефилета 5-15 мин.
 •  Всеки състав представя спектакъл, малка сценична форма или сцена от спектакъл със завършен характер.  На състава се предоставя общо време от 90 мин. – за подготовка на сцената, техническа репетиция и представяне пред жури и публика.  Общата програма на фестивала се изготвя предварително. Изменения в програмата по време на фестивала. – кратка информация за състава и анотация на спектакъла.Инструментални съпроводи на песните и танците.  Индивидуални изпълнители се допускат с програма до 10 минути.6.    Необходими документи:    
 •                 – заявка за участие, по приложен образец;
 •  
 • Всеки състав/участник е длъжен да осигури националния флаг на своята страна.
 • Съставът/участникът не трябва да поема други ангажименти в периода на Фестивала.
 • Съставът/участникът  трябва стриктно да спазва програмата на Фестивала, както и определеното му време за участие в концертите и дефилетата.

Ръководителят/ако има такъв/ на състава/изпълнителят е отговорен за дисциплината на групата, в т. ч. за спазването на програмата на Фестивала, добрите отношения с другите групи, както и за артистичното ниво на изпълнителите, съответстващо на представените рекламни материали.

Организационния комитет притежава всички права върху изпълненията по време на Фестивала, рекламната дейност, излъчването на концертните програми чрез различни частни, национални и обществени медии, издаването на аудио, видео и други материали и тяхното тиражиране в България и чужбина без всякакви задължения към участниците във Фестивала.

Фестивалът предвижда свободно време за почивка и предлага на желаещите съпътстваща културна програма с туристическа цел.

Наградените участници от всички жанрове ще получат диплом, статуетка и парична награда. Фестивалът има конкурсен характер. Компетентно жури присъжда: „Диплома“,„Диплома на лауреатаІ, ІІ, ІІІ степен”, „Grand prix”.

Фестивала/Конкурса е насочен е към млади изпълнители и творци с ясно изразен артистичен почерк и конкретна визия за развитие в бъдеще.

 Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи, както следва – 1-ва възрастова група 16-20 годишни, 2-ра възрастова група 20-26 годишни творци /изпълнители /, като в изключителни случаи е възможно допускането до Конкурса и на творци и изпълнители с високи творчески постижения  до навършени 29 години./

 За реализацията и постигането на целите, Ние от ММФ Славянски звън  ще си партнираме съвместно с  Висши и Полувисши Университети и Средни училища по изкуствата на територията на България и  всички Славянски държави.

Дейно участие ще вземат  и изявени преподаватели и творци от гр.Варна, България и другите държави.

Главната ни цел, като организатори е да засилим културният диалог между подрастващите и младежите в тези страни.

Да осъществим реален културен обмен и създаване на градивни приятелски отношения между младежите  и гостите на Фестивала е наша основна задача. Да засилим интереса към изкуство и култура в подрастващите и да им дадем шанс за изява.

 Друг наш приоритет е включването на талантливи младежи от Школите по изкуства в гр.Варна. Въвличайки ги в този международен младежки  форум  ще стимулираме тяхното развитие със сценична  изява пред  чуждестранна публика.

Предвиждаме и включването, като доброволци  членове  на секции „Културно и духовно развитие” към студентските и ученическите съвети във Висшите и Средни училища на територията на гр.Варна.

Изпълнителен директор на ММФ „Славянски звън”

Искра Милкова Иванова –  Родена на 10.12.1982г. в гр.Провадия,обл.Варна. Магистър „Театрална режисура” –ВСУ „Черноризец Храбър”. Семейна с две деца. Председател на Младежка организация в Българско Славянско Движение. Креативен млад творец с богат творчески опит.

Задачите и целите, като фестивален директор са да насочва дейността за постигане на устойчиви темпове на развитие на ММФ „Славянски звън”  , за повишаване и изграждане на висок имидж на Конкурса в България и света, взима мерки за кадровото и квалификационно осигуряване; грижи се за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; съдейства за развитието и привличането на  креативни творци и изпълнители , мотивира инициативата на работещите в екипа; подписва всички финансово-счетоводни имуществени и административно управленски документи; назначава, преназначава и освобождава членове на екипа; сключва договори; изпълнява задълженията към държавния бюджет; използва морални и материални стимули за изпълнение на задачите. Притежава  управленска компетенция, която  включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; мениджърски умения.

Изпълнителният директор  на ММФ „Славянски звън” познава и прилага на практика българското законодателство в областта на културата. Притежава комуникативна компетентност и умение за работа в екип.Владее английски и руски език.

Художествен директор на ММФ „Славянски звън”

София Карова Хитова–Родна 20.02.1952г. ,Завършила  Национална Музикална  Академия „Проф. Панчо Владигеров ”  ,С дългогодишен стаж в Държавна опера- Варна, Носител на награди и отличия.Семейна с две деца.Притежава на организационна компетентност, а именно способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях.Извършва качествен подбор на участниците във Фестивала.Помага в дейностите извършвани от Изпълнителния Директор на Фестивала.

Защитава  концепцията  за дейността и развитието на ММФ „Славянски звън”.С дейността си популяризира идеята на Фестивала и изгражда високият му имидж. Разпространява и съхранява културните ценност . Стимулира културата и човешкият капитал.Съчетава различни съвременни форми на изява в цялостното разнообразие на културният спектър.Притежава комуникативна компетентност и умение за работа в екип.