Програма

IV Международен Младежки Фестивал „Славянски звън”

01.11.2022г  до 24.05.2023г

България, гр.Варна, гр.Плиска

се организира с подкрепа на

logo_full-black

 

01.11.2022г.-15.01.2023г.-Обработване на заявки за участие в IV Международен

младежки фестивал „Славянски звън”

20.01-20.02.2023г.Селекция Модул „Театър”, Модул „Късометражно кино” и Модул „Изобразително изкуство”.

23.03.2023г.-1.04.2023г.Излъчване на победителите в МОДУЛ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” и организиране на изложба в „Двор на Кирилицата” гр.Плиска. Обявяване на наградените участници в този модул.

01.04.2023г.-Провеждане на конкурсна част в МОДУЛ „МУЗИКА” категория „ПОП,ДЖАЗ, РОК ПЕЕНЕ” . Обявяване на наградените участници в този модул

-гост изпълнители -Дует „Prima Vista”,които са носители на специална награда „Продуциране на авторска песен-професионален студиен запис и заснемане на видео клип” в предходно издание на фестивала

02.04.2023г.-Провеждане на конкурсна програма в МОДУЛ „МУЗИКА”, категория ”НАРОДНО ПЕЕНЕ”. Обявяване на наградените участници в този модул

-гост изпълнители – Гайдарски оркестър с ръководител Недко Царев

03.04.2023г.-Конкурсна програма в МОДУЛ„ТАНЦ”, категория „МОДЕРЕН ТАНЦ”.  Обявяване на наградените участници в този модул

– гост изпълнители – Федерация по Брейк танци-България

04.04.2023г.-Конкурсна програма МОДУЛ „ТАНЦ”, категория ”ФОЛКЛОРЕН ТАНЦ”. Обявяване на наградените участници в този модул

-гост изпълнители

05.04.2023г.-Конкурсната програма в МОДУЛ ”ТЕАТЪР” Обявяване на наградените участници в този модул

06.04.2023г.-Конкурсна програма в МОДУЛ „КЪСОМЕТРАЖНО КИНО”  Обявяване на наградените участници в този модул

07.04.2023г.-09.04.2023г.Конкурсна програма в МОДУЛ„МУЗИКА”, категории: „ПИАНО”, ”ЦИГУЛКА”, „КЛАИЧЕСКА КИТАРА” и „КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ”. Обявяване на наградените участници в тази модули.

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

05.04.2023г.-09.04.2023г.-Майсторки клас по Класическо пеене с лектор световно известният тенор Бойко Цветанов /НЧ”Искра-1924” гр.Варна/

10.04.2023г.- Кръгла дискусионна маса с участието на гост лектори и психолог на тема „Как младият творец преодолява трудностите и не губи мотивация,и вдъхновение”, „Да се справим с агресията около нас чрез изкуството” /„Двор на Кирилицата”-гр.Плиска/

09.04.2023г.-Великденски оперен концерт с участието на световният тенор Бойко Цветанов,оперните певци Стефани Кръстева, Емил Павлов и  лауреати от предходни издания на ММФ „Славянски звън”./ГХГ „Борис Георгиев” Варна/

24.05.2023г.-Галаконцерт на Лауреатите в IV Международен младежки фестивал „Славянски звън” България и участието им в честването на 24.05 Ден на Българската просвета и култура и на славянската писменост /Двор на Кирилицата гр.Плиска/

IV Международен младежки фестивал „Славянски звън” ще се проведе под Патронажа на Карен Алексанян – Създател и основател на „Двор на Кирилицата” гр.Плиска единственият в света музей посветен на свещената азбука „Кирилица”.

ОРГАНИЗАЦИОНИЯ  КОМИТЕТ НА ФЕСТИВАЛА СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ЗА ПРОМЯНА В ПРОГРАМАТА.

ЖУРИТО ИМА ПРАВО ДА НЕ ПРИСЪЖДА ВСИЧКИ НАГРАДИ И/ИЛИ ДА ДОБАВЯ НАГРАДИ РАЗЛИЧНИ ОТ ОБЯВЕНИТЕ В РЕГЛАМЕНТА!

PROGRAM

IV International Youth Festival “Slavic Bell”

01.11.2022 to 24.05.2023

Venue of the event: Varna and Pliska; Bulgaria

Is organized with the financial support of

National Culture Fund of Bulgaria

logo_full-black

01.11.2022 – 15.01.2023 – Processing of requests for participation in the IV International Youth Festival “Slavic Bell”

20.01-20.02.2023 – Selection Module “Theatre”, Module “Short Film” and Module “Fine Art”.

23.03- 1.04.2023 – Broadcasting of the winners in the “FINE ARTS” MODULE and organizing an exhibition in the “Courtyard of the Cyrillic”, Pliska. Announcement of the awarded participants in this module.

01.04.2023 – Conducting a competition part in the “MUSIC” MODULE category “POP, JAZZ, ROCK SINGING”. Announcement of the awarded participants in this module

– guest performers – Duet “Prima Vista”, who are winners of a special award “Producing an original song – professional studio recording and shooting a video clip” in a previous edition of the festival

02.04.2023Holding a competition program in the “MUSIC” MODULE, “FOLK SINGING” category. Announcement of the awarded participants in this module

– guest performers – bagpipe orchestra with conductor Nedko Tsarev

03.04.2023Competition program in the “DANCE” MODULE, “MODERN DANCE” category. Announcement of the awarded participants in this module

– guest performers – Federation of Break Dances-Bulgaria

04.04.2023Competition program “DANCE” MODULE, “FOLKLORIC DANCE” category. Announcement of the awarded participants in this module

– guest performers

05.04.2023The competition program in the “THEATER” MODULE Announcement of the awarded participants in this module

06.04.2023Competition program in MODULE “SHORT CINEMA” Announcement of the awarded participants in this module

07.04.2023 – 09.04.2023 Competition program in the “MUSIC” MODULE, categories: “PIANO”, “VIOLIN”, “CLASSICAL GUITAR” and “CLASSICAL SINGING”. Announcement of the awarded participants in this module.

COMPANION PROGRAM

05.04.2023 – 09.04.2023 – Classical singing master class with the lecturer world-famous tenor Boyko Tsvetanov / “Iskra-1924” People’s Community Center, Varna/

10.04.2023 – Round table discussion with the participation of guest speakers and a psychologist on the topic “How the young artist overcomes difficulties and does not lose motivation and inspiration”, “Let’s deal with the aggression around us through art” / “Cyrillic Court”- city ​​of Pliska/

09.04.2023 – Easter opera concert with the participation of world tenor Boyko Tsvetanov, opera singers Stefani Krasteva, Emil Pavlov and laureates of previous editions of the IMF “Slavic Ring”.

24.05.2023-Gala concert of the Laureates of the IV International Youth Festival “Slavic Ring” Bulgaria and their participation in the celebration of 24.05 Day of Bulgarian Education and Culture and Slavic Writing /Courtyard of the Cyrillic Tower, Pliska/

 

The IV International Youth Festival “Slavic Ring” will be held under the Patronage of Karen Aleksanyan – Creator and founder of Courtyard of the Cyrillic Tower, Pliska, the only museum in the world dedicated to the sacred alphabet “Cyrillic”.

THE ORGANIZING COMMITTEE OF THE FESTIVAL RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE PROGRAM.

THE JURY HAS THE RIGHT NOT TO AWARD ALL PRIZES AND/OR TO ADD PRIZES DIFFERENT FROM THE ONES ANNOUNCED IN THE RULES!